Genomics

Dataset Information

0

Arachis hypogaea


ABSTRACT: Arachis hypogaea Raw sequence reads

PROVIDER: PRJNA643877 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR12158720_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR12158720_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR12158721_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR12158721_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR12158722_subreads.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 5 of 24

Similar Datasets

2020-01-01 | S-EPMC7474775 | BioStudies
| PRJNA432854 | ENA
| PRJNA501853 | ENA
| PRJNA732586 | ENA
| PRJNA291797 | ENA
| PRJNA357325 | ENA
| PRJNA417591 | ENA
| PRJNA353041 | ENA
| PRJNA503683 | ENA
| PRJNA587367 | ENA