Genomics

Dataset Information

0

Cellulosimicrobium cellulans strain:2020WEIHUA_E


ABSTRACT: Cellulosimicrobium cellulans strain:2020WEIHUA_E Genome sequencing

PROVIDER: PRJNA647635 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2016-01-01 | S-EPMC4858710 | BioStudies
2011-01-01 | S-EPMC3233015 | BioStudies
2011-01-01 | S-EPMC3067735 | BioStudies
2006-01-01 | S-EPMC1458353 | BioStudies
2019-01-01 | S-EPMC7491936 | BioStudies
| PRJNA554841 | ENA
| PRJNA182076 | ENA
2005-01-01 | S-EPMC1234009 | BioStudies
2018-01-01 | S-EPMC5913828 | BioStudies
| PRJNA439562 | ENA