Genomics

Dataset Information

0

Oxytropis ochrocephala


ABSTRACT: Oxytropis ochrocephala Raw sequence reads

PROVIDER: PRJNA664088 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR12667320.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR12667321.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR12667322.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR12667323.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR12667324.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 5 of 45

Similar Datasets

| PRJNA292614 | ENA
| PRJNA292613 | ENA
| S-EPMC5207778 | BioStudies
| S-EPMC4667070 | BioStudies
| S-EPMC4877041 | BioStudies
| PRJNA292933 | ENA
| PRJNA663936 | ENA
| S-EPMC6637385 | BioStudies
| S-EPMC4484982 | BioStudies
| PRJNA771236 | ENA