Other

Dataset Information

1K

Cellulosimicrobium terreum


ABSTRACT: Cellulosimicrobium terreum overview

PROVIDER: PRJNA665770 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| S-EPMC3067735 | BioStudies
| PRJNA515345 | ENA
| PRJNA665369 | ENA
2015-01-01 | S-EPMC4567990 | BioStudies
| PRJNA615720 | ENA
| S-EPMC123729 | BioStudies
| S-EPMC4858710 | BioStudies
| S-EPMC7491936 | BioStudies
| S-EPMC6271061 | BioStudies
| PRJNA314156 | ENA