Genomics

Dataset Information

0

Haemophilus sputorum CCUG 13788


ABSTRACT: Haemophilus sputorum CCUG 13788 genome sequencing

ORGANISM(S): Haemophilus sputorum CCUG 13788  

PROVIDER: PRJNA67089 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA91075 | ENA
| PRJNA66805 | ENA
| PRJNA66801 | ENA
| PRJNA247374 | ENA
2012-04-26 | E-GEOD-37539 | ArrayExpress
| PRJNA66941 | ENA
| PRJNA284989 | ENA
| PRJNA262705 | ENA
| PRJNA257849 | ENA
| PRJNA270894 | ENA