Genomics

Dataset Information

0

Arabidopsis thaliana strain:Ler


ABSTRACT: Arabidopsis thaliana accesion Ler genome

ORGANISM(S): Arabidopsis thaliana  

PROVIDER: PRJNA67133 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA156705 | ENA
| GSE33856 | GEO
2005-01-01 | E-CAGE-10 | ArrayExpress
| PRJNA321365 | ENA
| PRJNA178613 | ENA
2010-05-01 | GSE18482 | GEO
2012-01-01 | E-GEOD-33856 | ArrayExpress
2013-02-01 | E-GEOD-42841 | ArrayExpress
2013-03-01 | E-MTAB-1357 | ArrayExpress
2018-11-14 | ST001096 | MetabolomicsWorkbench