Genomics

Dataset Information

0

Escherichia coli O157:H7 str. 121


ABSTRACT: Escherichia coli O157:H7 str. 121 genome sequencing

ORGANISM(S): Escherichia coli O157:H7 str. 121  

PROVIDER: PRJNA67789 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2014-05-22 | E-GEOD-46113 | ArrayExpress
2012-04-20 | E-GEOD-28838 | ArrayExpress
2012-09-08 | E-GEOD-40693 | ArrayExpress
2012-03-28 | E-GEOD-36885 | ArrayExpress
| GSE62394 | GEO
| PRJNA60057 | ENA
2008-10-11 | GSE13132 | GEO
| GSE15261 | GEO
| GSE15265 | GEO
2010-05-18 | E-GEOD-13132 | ArrayExpress