Other

Dataset Information

1K

Bacillus subtilis SPZ1


ABSTRACT: Bacillus subtilis SPZ1 Genome sequencing

PROVIDER: PRJNA685491 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2013-01-01 | S-EPMC3735065 | BioStudies
| PRJNA738926 | ENA
| PRJNA794802 | ENA
| PRJNA796997 | ENA
| PRJNA797067 | ENA
| PRJNA812561 | ENA
| PRJNA685515 | ENA
| PRJNA771029 | ENA
| PRJNA812565 | ENA
| PRJNA763647 | ENA