Genomics

Dataset Information

0

Tachysurus fulvidraco


ABSTRACT: Tachysurus fulvidraco Raw sequence reads

PROVIDER: PRJNA720156 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR14213614_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR14213614_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR14213615_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR14213615_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR14213616_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 5 of 22

Similar Datasets

| PRJNA383464 | ENA
| PRJNA401957 | ENA
| PRJNA402033 | ENA
| PRJNA404008 | ENA
| PRJNA727681 | ENA
| PRJNA369448 | ENA
| PRJNA493719 | ENA
| PRJNA402009 | ENA
| PRJNA341287 | ENA
| PRJNA402008 | ENA