Genomics

Dataset Information

0

Wolbachia endosymbiont of Dirofilaria immitis str. Pavia


ABSTRACT: Wolbachia endosymbiont of Dirofilaria immitis str. Pavia Genome sequencing

ORGANISM(S): Wolbachia endosymbiont of Dirofilaria immitis str. Pavia  

PROVIDER: PRJNA74405 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2016-06-01 | E-GEOD-67894 | ArrayExpress
2014-10-03 | E-GEOD-60170 | ArrayExpress
2013-04-22 | E-GEOD-35646 | ArrayExpress
| PRJNA69947 | ENA
2011-10-31 | E-MTAB-714 | ArrayExpress
| GSE84866 | GEO
| PRJNA263509 | ENA
| PRJNA80937 | ENA
| PRJNA152503 | ENA
| PRJEB2593 | ENA