Genomics

Dataset Information

0

Pectobacterium odoriferum


ABSTRACT: Pectobacterium odoriferum overview

PROVIDER: PRJNA747086 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA694211 | ENA
| PRJNA692292 | ENA
| PRJNA748128 | ENA
| PRJNA658625 | ENA
| PRJNA673965 | ENA
| PRJNA686468 | ENA
| PRJNA645493 | ENA
| PRJNA687313 | ENA
| PRJNA702582 | ENA
| PRJNA713456 | ENA