Genomics

Dataset Information

0

Pectobacterium zantedeschiae


ABSTRACT: Pectobacterium zantedeschiae overview

PROVIDER: PRJNA748125 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA698692 | ENA
| PRJNA699654 | ENA
| PRJNA603141 | ENA
| PRJNA720989 | ENA
| PRJNA732966 | ENA
| PRJNA739235 | ENA
| PRJNA686465 | ENA
| PRJNA726315 | ENA
| PRJNA690151 | ENA
| PRJNA645236 | ENA