Genomics

Dataset Information

0

Pectobacterium odoriferum


ABSTRACT: Pectobacterium odoriferum overview

PROVIDER: PRJNA757811 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA698696 | ENA
| PRJNA757165 | ENA
| PRJNA759962 | ENA
| PRJNA744983 | ENA
| PRJNA705259 | ENA
| PRJNA720198 | ENA
| PRJNA719455 | ENA
| PRJNA738991 | ENA
| PRJNA646300 | ENA
| PRJNA791735 | ENA