Genomics

Dataset Information

0

Candidatus Marinimicrobia bacterium strain:JGI 01_H21


ABSTRACT: Candidatus Marinimicrobia bacterium strain:JGI 01_H21 Genome sequencing

PROVIDER: PRJNA810455 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA810454 | ENA
| PRJNA810456 | ENA
| PRJNA810457 | ENA
| PRJNA811670 | ENA
| PRJNA514985 | ENA
| PRJNA247865 | ENA
| PRJNA247876 | ENA
| PRJNA247852 | ENA
| PRJNA192481 | ENA
| PRJNA213461 | ENA