Genomics

Dataset Information

4

Pseudomonas sp. GM49


ABSTRACT: Plant-Microbe Interfaces

PROVIDER: PRJNA83087 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
AKJL01.dat.gz Other
AKJL01.fasta.gz Fasta.gz
AKJL01.master.dat Other
AKJL01.dat.gz Other
Items per page:
1 - 4 of 4

Similar Datasets

| PRJNA83079 | ENA
| PRJNA83099 | ENA
| PRJNA83075 | ENA
| PRJNA83093 | ENA
| PRJNA83089 | ENA
| PRJNA83067 | ENA
| PRJNA83095 | ENA
| PRJNA83077 | ENA
| PRJNA83069 | ENA
| PRJNA83097 | ENA