Genomics

Dataset Information

3

Pseudomonas sp. GM55


ABSTRACT: Plant-Microbe Interfaces

PROVIDER: PRJNA83091 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
AKJJ01.dat.gz Other
AKJJ01.fasta.gz Fasta.gz
AKJJ01.master.dat Other
AKJJ01.dat.gz Other
Items per page:
1 - 4 of 4

Similar Datasets

| PRJNA83079 | ENA
| PRJNA83073 | ENA
| PRJNA83087 | ENA
| PRJNA83105 | ENA
| PRJNA83081 | ENA
| PRJNA83089 | ENA
| PRJNA83097 | ENA
| PRJNA83077 | ENA
| PRJNA83085 | ENA
| PRJNA83095 | ENA