Genomics

Dataset Information

3

Pseudomonas sp. GM60


ABSTRACT: Plant-Microbe Interfaces

PROVIDER: PRJNA83093 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
AKJI01.dat.gz Other
AKJI01.fasta.gz Fasta.gz
AKJI01.master.dat Other
AKJI01.dat.gz Other
Items per page:
1 - 4 of 4

Similar Datasets

| PRJNA83079 | ENA
| PRJNA83065 | ENA
| PRJNA83097 | ENA
| PRJNA83091 | ENA
| PRJNA83089 | ENA
| PRJNA83105 | ENA
| PRJNA83099 | ENA
| PRJNA83085 | ENA
| PRJNA83103 | ENA
| PRJNA83077 | ENA