Genomics

Dataset Information

0

Eimeria maxima


ABSTRACT: Causes coccidiosis in poultry

PROVIDER: PRJNA83883 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA263424 | ENA
| PRJNA263425 | ENA
| PRJNA263422 | ENA
| PRJNA263423 | ENA
| PRJNA84153 | ENA
2011-07-01 | GSE25588 | GEO
2011-07-01 | E-GEOD-25588 | ArrayExpress
| PRJNA9533 | ENA
2009-04-03 | E-MEXP-1983 | ArrayExpress
| PRJNA364 | ENA