Genomics

Dataset Information

0

Homo sapiens


ABSTRACT: MicroRNA-145 Regulates Human Corneal Epithelial Differentiation [Agilent-014850 array data]

PROVIDER: PRJNA133463 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2011-10-09 | E-GEOD-24981 | ArrayExpress
| PRJNA133461 | ENA
2011-01-01 | S-EPMC3119052 | BioStudies
| PRJNA131913 | ENA
| GSE24979 | GEO
| GSE24980 | GEO
2011-10-09 | E-GEOD-24979 | ArrayExpress
2011-10-09 | E-GEOD-24980 | ArrayExpress
1000-01-01 | S-EPMC2764920 | BioStudies
1000-01-01 | S-EPMC3615992 | BioStudies