Genomics

Dataset Information

0

Homo sapiens


ABSTRACT: Renal allograft dysfunction (kidney tissue data set)

PROVIDER: PRJNA136219 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA120749 | ENA
2011-02-02 | E-GEOD-26578 | ArrayExpress
2020-01-01 | S-EPMC7169400 | BioStudies
2011-02-02 | GSE26578 | GEO
2020-01-01 | S-EPMC7455082 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC5014570 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7579686 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5214547 | BioStudies
2012-01-01 | S-EPMC3377557 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7168003 | BioStudies