Genomics

Dataset Information

0

Arabidopsis thaliana


ABSTRACT: Expression data from Arabidopsis grown in perlite and compost

PROVIDER: PRJNA179209 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2012-11-09 | GSE42149 | GEO
| PRJNA359685 | ENA
2017-01-05 | GSE93121 | GEO
| PRJNA172742 | ENA
| PRJNA310994 | ENA
2018-11-14 | ST001096 | MetabolomicsWorkbench
| E-GEOD-42149 | biostudies-arrayexpress
| PRJNA118993 | ENA
| PRJNA118923 | ENA
| PRJNA149065 | ENA