Genomics

Dataset Information

294

Mouse gut metagenome


ABSTRACT: mice intestine microbiota using Miseq sequencing

ORGANISM(S): mouse gut metagenome  

PROVIDER: PRJNA294124 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA294129 | ENA
2008-06-13 | E-GEOD-5198 | ArrayExpress
2017-07-19 | PXD005780 | Pride
| GSE104063 | GEO
| PRJNA400377 | ENA
2019-05-08 | E-MTAB-7750 | ArrayExpress
2020-02-27 | E-MTAB-8798 | ArrayExpress
2015-11-04 | MODEL1509220028 | BioModels
| GSE74227 | GEO
2015-01-26 | E-GEOD-60566 | ArrayExpress