Genomics

Dataset Information

0

Blumeria graminis f. sp. hordei DH14


ABSTRACT: EST sequencing

ORGANISM(S): Blumeria graminis f. sp. hordei DH14  

PROVIDER: PRJNA30841 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA43407 | ENA
2013-07-09 | PRD000366 | Pride
| GSE106282 | GEO
| PRJNA28821 | ENA
2012-12-06 | PRD000730 | Pride
2009-06-10 | E-IPKG-7 | ArrayExpress
2009-06-10 | E-IPKG-8 | ArrayExpress
2012-03-26 | E-GEOD-30942 | ArrayExpress
| GSE68963 | GEO
| PRJNA325323 | ENA