Genomics

Dataset Information

235

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae


ABSTRACT: Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae Genome sequencing

ORGANISM(S): Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae  

PROVIDER: PRJNA310209 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| GSE24688 | GEO
2013-12-31 | E-GEOD-40011 | ArrayExpress
| GSE89564 | GEO
2012-07-29 | E-GEOD-35822 | ArrayExpress
| GSE89566 | GEO
2012-12-31 | E-GEOD-35926 | ArrayExpress
| GSE71754 | GEO
| PRJNA343090 | ENA
| PRJNA278620 | ENA
| PRJNA422171 | ENA