Genomics

Dataset Information

0

Lichtheimia ramosa


ABSTRACT: A causative organism of mucormycosis

PROVIDER: PRJNA318415 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA184882 | ENA
| PRJNA211910 | ENA
| PRJEB6289 | ENA
| PRJNA211916 | ENA
| PRJNA213040 | ENA
| PRJNA186023 | ENA
| PRJNA323473 | ENA
2016-03-30 | E-MTAB-3931 | ArrayExpress
| PRJNA323456 | ENA
| PRJNA388225 | ENA