Genomics

Dataset Information

0

Shigella sonnei strain:AS1


ABSTRACT: Shigella sonnei strain:AS1 Genome sequencing

ORGANISM(S): Shigella sonnei  

PROVIDER: PRJNA327839 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2011-03-31 | E-GEOD-21051 | ArrayExpress
2011-03-31 | GSE21051 | GEO
| PRJNA399622 | ENA
| PRJNA244353 | ENA
| PRJNA314557 | ENA
| PRJNA300886 | ENA
| PRJNA264236 | ENA
| PRJNA300887 | ENA
| PRJEA78129 | ENA
| PRJNA340051 | ENA