Genomics

Dataset Information

0

Pyricularia oryzae 70-15 isolate:70-15


ABSTRACT: Pyricularia oryzae 70-15 isolate:70-15 Genome sequencing

PROVIDER: PRJNA368782 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA52817 | ENA
| PRJNA312478 | ENA
| PRJNA255830 | ENA
| PRJNA799857 | ENA
| PRJNA214418 | ENA
| PRJNA188153 | ENA
2016-11-11 | GSE74916 | GEO
| PRJNA797545 | ENA
| PRJNA705587 | ENA
| PRJNA417903 | ENA