Genomics

Dataset Information

294

Soil metagenome


ABSTRACT: Organic and conventional soil Metagenome

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA397348 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA407839 | ENA
| PRJNA299514 | ENA
| GSE93158 | GEO
2012-04-15 | E-GEOD-37154 | ArrayExpress
| PRJNA292758 | ENA
2010-03-08 | GSE20073 | GEO
2011-02-15 | GSE21213 | GEO
2017-07-07 | PXD003572 | Pride
2010-05-06 | E-GEOD-20073 | ArrayExpress
2011-02-15 | E-GEOD-21213 | ArrayExpress