Genomics

Dataset Information

0

Amorphotheca resinae ATCC 22711 isolate:ATCC 22711


ABSTRACT: Amorphotheca resinae ATCC 22711 Gene Expression Profiling - Xylose 2.1 transcriptome

PROVIDER: PRJNA425836 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA373008 | ENA
| PRJNA425833 | ENA
| PRJNA425829 | ENA
| PRJNA425825 | ENA
| PRJNA425821 | ENA
| PRJNA425837 | ENA
| PRJNA425835 | ENA
| PRJNA425838 | ENA
| PRJNA250956 | ENA
| PRJNA207866 | ENA