Genomics

Dataset Information

0

M6A facilitates transcription termination by promoting R-loop formation


ABSTRACT: m6A facilitates transcription termination by promoting R-loop formation

PROVIDER: PRJNA556884 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

altmetric image

Publications

m<sup>6</sup>A promotes R-loop formation to facilitate transcription termination.

Yang Xin X   Liu Qian-Lan QL   Xu Wei W   Zhang Yi-Chang YC   Yang Ying Y   Ju Lin-Fang LF   Chen Jing J   Chen Yu-Sheng YS   Li Kuan K   Ren Jie J   Sun Qianwen Q   Yang Yun-Gui YG  

Cell research 20191012 12


Similar Datasets

2019-10-15 | GSE134964 | GEO
| S-EPMC8425158 | BioStudies
| S-EPMC2840222 | BioStudies
| S-EPMC7797050 | BioStudies
| S-EPMC5500889 | BioStudies
| S-EPMC8882720 | BioStudies
| S-EPMC8569326 | BioStudies
| S-EPMC8354455 | BioStudies
| S-EPMC6226095 | BioStudies
| S-EPMC5913006 | BioStudies