Genomics

Dataset Information

0

Proteobacteria bacterium JGI 0000113-J04


ABSTRACT: Proteobacteria bacterium JGI 0000113-J04

ORGANISM(S): Proteobacteria bacterium JGI 0000113-J04  

PROVIDER: PRJNA177748 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA177750 | ENA
| PRJNA177751 | ENA
| PRJNA177749 | ENA
| PRJNA177747 | ENA
| PRJNA179475 | ENA
| PRJNA177742 | ENA
| PRJNA177746 | ENA
| PRJNA182475 | ENA
| PRJNA177752 | ENA
| PRJNA177745 | ENA