Genomics

Dataset Information

59

Proteobacteria bacterium JGI 0000113-D06


ABSTRACT: Proteobacteria bacterium JGI 0000113-D06

ORGANISM(S): Proteobacteria bacterium JGI 0000113-D06  

PROVIDER: PRJNA179475 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA177751 | ENA
| PRJNA177750 | ENA
| PRJNA177748 | ENA
| PRJNA177747 | ENA
| PRJNA177749 | ENA
| PRJNA182475 | ENA
| PRJNA177742 | ENA
| PRJNA177746 | ENA
| PRJNA177752 | ENA
| PRJNA177745 | ENA