Genomics

Dataset Information

0

Proteobacteria bacterium JGI 0000113-D06


ABSTRACT: Proteobacteria bacterium JGI 0000113-D06

ORGANISM(S): Proteobacteria bacterium JGI 0000113-D06  

PROVIDER: PRJNA179475 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
ATZY01.dat.gz Other
ATZY01.fasta.gz Fasta.gz
ATZY01.master.dat Other
SRR891741_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR891741_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 5 of 6

Similar Datasets

| PRJNA177749 | ENA
| PRJNA177750 | ENA
| PRJNA177747 | ENA
| PRJNA177751 | ENA
| PRJNA177748 | ENA
| PRJNA177742 | ENA
| PRJNA177746 | ENA
| PRJNA182475 | ENA
| PRJNA177745 | ENA
| PRJNA177752 | ENA